1. 首页
  2. 经典唐诗

奉和崔尚书赠大理陆卿鸿胪刘卿见示之作(巨源林下契,不速自同归) 唐代苏颋的诗

《奉和崔尚书赠大理陆卿鸿胪刘卿见示之作》是由唐代著名诗人苏颋创作而成。下面是诗词全文:戏藻嘉鱼乐,栖梧见凤飞。类从皆有召,声应乃无违。美价逢时出,奇才选众稀。避堂贻后政,扫第发前几。出曳…

巨源林下契,不速自同归是《奉和崔尚书赠大理陆卿鸿胪刘卿见示之作》中的句子。《奉和崔尚书赠大理陆卿鸿胪刘卿见示之作》是由唐代著名诗人苏颋创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

奉和崔尚书赠大理陆卿鸿胪刘卿见示之作

戏藻嘉鱼乐,栖梧见凤飞。
类从皆有召,声应乃无违。
美价逢时出,奇才选众稀。
避堂贻后政,扫第发前几。
出曳仙人履,还熏侍女衣。
省中何赫奕,庭际满芳菲。
吏部端清鉴,丞郎肃紫机。
会心歌咏是,回迹宴言非。
北寺邻玄阙,南城写翠微。
参差交隐见,仿佛接光辉。
宾序尝柔德,刑孚已霁威。
巨源林下契,不速自同归。

奉和崔尚書贈大理陸卿鴻臚劉卿見示之作

戲藻嘉魚樂,棲梧見鳳飛。
類從皆有召,聲應乃無違。
美價逢時出,奇才選眾稀。
避堂貽後政,掃第發前幾。
出曳仙人履,還熏侍女衣。
省中何赫奕,庭際滿芳菲。
吏部端清鑒,丞郎肅紫機。
會心歌詠是,回跡宴言非。
北寺鄰玄闕,南城寫翠微。
參差交隱見,仿佛接光輝。
賓序嘗柔德,刑孚已霽威。
巨源林下契,不速自同歸。

fèng hé cuī shàng shū zèng dà lǐ lù qīng hóng lú liú qīng jiàn shì zhī zuò

xì zǎo jiā yú lè , qī wú jiàn fèng fēi 。
lèi cóng jiē yǒu zhào , shēng yīng nǎi wú wéi 。
měi jià féng shí chū , qí cái xuǎn zhòng xī 。
bì táng yí hòu zhèng , sǎo dì fā qián jī 。
chū yè xiān rén lǚ , huán xūn shì nǚ yī 。
shěng zhōng hé hè yì , tíng jì mǎn fāng fēi 。
lì bù duān qīng jiàn , chéng láng sù zǐ jī 。
huì xīn gē yǒng shì , huí jì yàn yán fēi 。
běi sì lín xuán què , nán chéng xiě cuì wēi 。
cān chà jiāo yǐn jiàn , fǎng fó jiē guāng huī 。
bīn xù cháng róu dé , xíng fú yǐ jì wēi 。
jù yuán lín xià qì , bù sù zì tóng guī 。

鉴赏

苏颋(唐)的《奉和崔尚书赠大理陆卿鸿胪刘卿见示之作》选自全唐诗:卷74_28。

原创文章,作者:苏颋,如若转载,请注明出处:http://www.acc123.com.cn/zhuming/18876.html