1. 首页
  2. 经典唐诗

美杨侍御清文见示(愿言书诸绅,可以为佩服) 唐代钱起的诗

《美杨侍御清文见示》是由唐代著名诗人钱起创作而成。下面是诗词全文:伯牙道丧来,弦绝无人续。谁知绝唱后,更有难和曲。层峰与清流,逸势竞奔蹙。清文不出户,仿像皆在目。雾雪…

愿言书诸绅,可以为佩服是《美杨侍御清文见示》中的句子。《美杨侍御清文见示》是由唐代著名诗人钱起创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

美杨侍御清文见示

伯牙道丧来,弦绝无人续。
谁知绝唱后,更有难和曲。
层峰与清流,逸势竞奔蹙。
清文不出户,仿像皆在目。
雾雪看满怀,兰荃坐盈掬。
孤光碧潭月,一片昆仑玉。
初见歌阳春,韶光变枯木。
再见吟白雪,便觉云肃肃。
则知造化源,方寸能展缩。
斯文不易遇,清爽心岂足。
愿言书诸绅,可以为佩服。

美楊侍禦清文見示

伯牙道喪來,弦絕無人續。
誰知絕唱後,更有難和曲。
層峰與清流,逸勢競奔蹙。
清文不出戶,仿像皆在目。
霧雪看滿懷,蘭荃坐盈掬。
孤光碧潭月,一片昆侖玉。
初見歌陽春,韶光變枯木。
再見吟白雪,便覺雲肅肅。
則知造化源,方寸能展縮。
斯文不易遇,清爽心豈足。
願言書諸紳,可以為佩服。

měi yáng shì yù qīng wén jiàn shì

bó yá dào sāng lái , xián jué wú rén xù 。
shuí zhī jué chàng hòu , gēng yǒu nán hé qū 。
céng fēng yǔ qīng liú , yì shì jìng bēn cù 。
qīng wén bù chū hù , fǎng xiàng jiē zài mù 。
wù xuě kàn mǎn huái , lán quán zuò yíng jū 。
gū guāng bì tán yuè , yī piàn kūn lún yù 。
chū jiàn gē yáng chūn , sháo guāng biàn kū mù 。
zài jiàn yín bái xuě , biàn jué yún sù sù 。
zé zhī zào huà yuán , fāng cùn néng zhǎn suō 。
sī wén bù yì yù , qīng shuǎng xīn qǐ zú 。
yuàn yán shū zhū shēn , kě yǐ wéi pèi fú 。

鉴赏

钱起(唐)的《美杨侍御清文见示》选自全唐诗:卷236_93。

原创文章,作者:钱起,如若转载,请注明出处:http://www.acc123.com.cn/zhuming/17804.html