1. 首页
  2. 韩愈

食曲河驿(杀身谅无补,何用答生成) 唐代韩愈的诗

《食曲河驿》是由唐代著名诗人韩愈创作而成。下面是诗词全文:晨及曲河驿,凄然自伤情。群乌巢庭树,乳燕飞檐楹。而我抱重罪,孑孑万里程。亲戚顿乖角,图史弃纵横。下负…

杀身谅无补,何用答生成是《食曲河驿》中的句子。《食曲河驿》是由唐代著名诗人韩愈创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

食曲河驿

晨及曲河驿,凄然自伤情。
群乌巢庭树,乳燕飞檐楹。
而我抱重罪,孑孑万里程。
亲戚顿乖角,图史弃纵横。
下负明义重,上孤朝命荣。
杀身谅无补,何用答生成。

食曲河驛

晨及曲河驛,淒然自傷情。
群烏巢庭樹,乳燕飛檐楹。
而我抱重罪,孑孑萬裏程。
親戚頓乖角,圖史棄縱橫。
下負明義重,上孤朝命榮。
殺身諒無補,何用答生成。

shí qū hé yì

chén jí qū hé yì , qī rán zì shāng qíng 。
qún wū cháo tíng shù , rǔ yàn fēi yán yíng 。
ér wǒ bào zhòng zuì , jié jié wàn lǐ chéng 。
qīn qī dùn guāi jiǎo , tú shǐ qì zòng héng 。
xià fù míng yì zhòng , shàng gū zhāo mìng róng 。
shā shēn liàng wú bǔ , hé yòng dá shēng chéng 。

鉴赏

韩愈(唐)的《食曲河驿》选自全唐诗:卷341-8。

原创文章,作者:韩愈,如若转载,请注明出处:http://www.acc123.com.cn/hanyu/10506.html